Skip to main content

Full text of "Fericitul Serafim Rose: Troparul, Condacul si Acatistul (2009)"

See other formats


tPROPmVIs, CONDMCVls şi fiCfiW/SWtfls Fericitului Serafim Rose al Platinei stastD 
sefiafHin OF f LRTrtW Traducere din lb. engleză şi editare de Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş Teologie pentru azi Bucureşti 
2006 TOOPMRYIs, QMS Mh 4-k€M * Ca un ascet credincios Sfântului Gherman 

ai înflorit, asemenea unui trandafir, în Platina; 

şi, ca un luminător al Ortodoxiei americane, 

scrierile tale au adus nădejde întregii lumi 

şi prin acestea ne-ai învăţat dreapta credinţă. 

O, Fericite [Părinte] Serafime, 

roagă- te lui Dumnezeu pentru noi! 1 Textul a fost tradus conform locaţiei: 
http://users.sisqtel.net/williams/troparion-frseraphim.html CONDSCVk, GkSS 3k 4-keM 2 * Fiind cu totul credincios Maicii lui Dumnezeu, 

tu i-ai ridicat locaş pe colinele muntelui de lângă Platina, 

şi aici ţi-ai răstignit trupul tău, 

cu poftele şi patimile sale, 

prin lupte duhovniceşti, 

fapt pentru care ai devenit primul Sfânt născut în America, 

o luminare şi un povăţuitor al Ortodoxiei americane. 

Pentru aceasta noi strigăm către tine: 

Mântuieşte-ne pe noi, prin rugăciunile tale, 

[Dumnezeiescule] 

Serafime, Sfântul nostru Părinte! 2 Textul a fost tradus conform locaţiei: 
http://users.sisqtel.net/williams/kontakion-frseraphim.html mm\$w\!k 3 * Condacul 1 Vasule ales al lui Hristos, Fericite 
Părinte Serafime, tie îti aducem aceste cântări 
de mulţumire şi ţie ne rugăm, ca unii care ne- 
am minunat de lucrarea ta plăcută lui 
Dumnezeu şi de jertfa ta de sine. Iar acum, ca 
unul care vezi slava Domnului, şi pe El [îl 
vezi] stând pe scaunul slavei Sale, mijloceşte 
pentru noi, cei de acum, mila Sa. Căci noi 
păcătoşii strigăm către tine: 

Bucură-te, Sfinte Părinte, Fericite 
Serafime, sfeşnicule strălucitor al lui Hristos, 
care luminezi timpurile cele din urmă! Icosul 1 

In timpul vieţii tale pământeşti tu ai 
neguţătorit bogăţiile cele stricăcioase, şi 
murind lumii, ai câştigat pe cele negrăite, 
adică bogăţiile cele mari ale împăratului 
ceresc. Renunţând la toate legăturile 
pământeşti, tu ai căutat să dobândeşti mintea 
şi credinţa Sfinţilor Părinţi ai Bisericii 
Ortodoxe, şi apoi ai dăruit acest dar spre 
mântuirea multora. Cinstind faptele tale 
[Părinte], noi te lăudă pe tine cu unele ca 
acestea: 

Bucură-te, căutătorul Adevărului, mai 
presus de orice altceva! 

Bucură-te, cel, care ai respins multele 
ispite ale căii celei largi a pierzării! 3 Textul a fost tradus conform locaţiei: 
http://users.sisqtel.net/williams/akathist-frseraphim.html Bucură-te, cel care ai mărturisit pe 
Domnul Iisus Hristos înaintea lumii! 

Bucură-te, cel care ai arătat şiretlicurile 
cele subtile ale vrăjmaşului! 

Bucură-te, cel care ai văzut harul şi 
strălucirea împărăţiei întru tine! 

Bucură-te, cel care ai renunţat la cele 
create şi ai văzut lumina necreată! 

Bucură-te, Sfinte Părinte, Fericite 
Serafime, sfeşnicule strălucitor al lui Hristos, 
care luminezi timpurile cele din urmă! Condacul al 2-lea Văzând înşelăciunea şi nebunia cea 
trecătoare, adică înţelepciunea lumii acesteia, 
tu ai ales calea lui Hristos şi ai devenit cu 
adevărat înţelept şi, ca un alt Fericit Augustin, 
contemporan nouă, tu ai ajuns să înţelegi taina 
împărăţiei lui Dumnezeu, cât şi pe cea a 
împărăţiei omeneşti. Şi, dorind împărăţia Sa, 
noi îi cântăm împreună cu tine: Aliluia! Icosul al 2-lea Vrând să ne fereşti de înfricoşătorul 
abis al apostaziei, tu ţi-ai ridicat glasul, ca să 
mântuieşti lumea aceasta însetată [de adevărul 
dumnezeiesc] şi de aceea, răspunzând 
chemării tale, noi strigăm către tine: 

Bucură-te, tu, cel care ai făcut clară, 
calea mântuirii pentru omul modern întunecat! 

Bucură-te, slujitorule plin de umilinţă, 
care urmezi Tradiţia ce a venit până la tine! 

Bucură-te, filosofule care ai văzut, că 
istoria se odihneşte în mâna lui Dumnezeu! Bucură-te, inimă pocăită, care a văzut 
iertarea păcatelor ei! 

Bucură-e, cinstitorul monarhilor 
ortodocşi! 

Bucură-te, cel care ai arătat eroarea 
[capitală] a umanităţii, care L-a respins pe 
Dumnezeu! 

Bucură-te, Sfinte Părinte, Fericite 
Serafime, sfeşnicule strălucitor al lui Hristos, 
care luminezi timpurile cele din urmă! Condacul al 3-lea Căzând peste tine o boală fără leac în 
tinereţea ta, tu ai intrat [în Biserica] Sfintei 
Maici a lui Dumnezeu pentru vindecare, [şi 
Aceasta] a adus, pentru vremurile de acum, o 
roadă [nouă] pentru Sfântul Său Fiu. Şi pentru 
că tu ai găsit acea milă [pe care o căutai], noi 
cântăm Domnului nostru Iisus Hristos: 
Aliluia! Icosul al 3-lea Şi văzând, că nevoinţa duhovnicească 
este vindecătoarea a păcatelor, tu ai preamărit- 
o pe aceasta [cu cuvinte] înalte. Iar acum 
roagă-te, dar, Dreptului Judecător al 
oamenilor, pentru fiii tăi duhovniceşti şi 
pentru toţi cei, care strigă către tine, unele ca 
acestea: 

Bucură-te, tu, cel ce te-ai curăţit prin 
[multe] suferinţe! 

Bucură-te, cel, care ai primit mila de la 
Maica Domnului, prin lucrarea Fiului Său! 

Bucură-te, cel care ai ştiut să călătoreşti 
pe calea cea strâmtă, care duce la viaţă! Bucură-te, cel care, altfel decât 
învăţătorii din vechime, i-ai ajutat şi pe alţii să 
meargă pe această cale! 

Bucură-te, cel care străluceşti de lumina 
împărăţiei Cerurilor! 

Bucură-te, care cu umilinţă ai acceptat 
locul tău în şirul 4 Drepţilor, [locul] ce ţi-a fost 
dat tie de Sfânta Treime! 

Bucură-te, Sfinte Părinte, Fericite 
Serafime, sfeşnicule strălucitor al lui Hristos, 
care luminezi timpurile cele din urmă! Condacul al 4-lea Fiind născut într-un pământ separat de 
adevărul mântuitor al Ortodoxiei, tu ai muncit 
[nespus de mult], ca să arăţi că Sfinţii Părinţi 
ai Apusului sunt lumini în afara erorii. Iar noi, 
îmbogăţindu-ne din trudirile tale, cu bucurie 
aducem slavoslovie Sfintei Treimi, prin 
cântarea: Aliluia! Icosul al 4-lea Având în tinereţea ta mărturia 
Făcătorului de minuni al timpurilor noastre, a 
Sfântului Ioan Maximovici de San Francisco, 
ti-ai mântuit sufletul tău, ca un alt Sfânt 
Martin de Tours, căci ai urmat exemplul său, 
prin dragostea pe care o avea pentru Sfinţii 
Apusului. Şi acum, bucurându-ne de 
luminarea lor 5 , îţi strigăm [ţie] acestea: 4 în succesiunea, în lanţul de aur, cum spunea Sfântul Simeon Noul Teolog, al 
Sfinţilor. 

5 A Sfinţilor Părinţi ai Apusului. Bucură-te, cel care ai preaslăvit pe 
Sfinţii lui Dumnezeu, ca Sfântul Grigorie de 
Tour! 

Bucură-te, cel care ai urmat aceeaşi 
cale, ca şi Sfântul Gherman al Alaskăi! 

Bucură-te, cel care ai arătat calea către 
împărăţia Cerurilor pentru mulţi, ca şi Sfântul 
Inochentie! 

Bucură-te, sfântule vas, născut aici 6 , ca 
şi Sfântul Petru Aleutul! 

Bucură-te, lumina Noii lumi, asemenea 
Sfântului Ioan Maximo viei! 

Bucură-te, sfântule apărător al 
sfinţeniei, ca şi [Sfântul] Părinte Gherasim al 
Alaskăi! 

Bucură-te, Sfinte Părinte, Fericite 
Serafime, sfeşnicule strălucitor al lui Hristos, 
care luminezi timpurile cele din urmă! Condacul al 5-lea Văzând pe mulţi din jurul tău căzând în 
erori din cele de-a dreapta şi de-a stânga, tu ai 
hotărât să urmezi fericita cale împărătească, 
calea de mijloc, adică calea, care duce la 
împărăţia Adevărului. Iar noi, încercând să 
urmăm paşilor tăi, lăudăm pe Domnul cu 
cântarea: Aliluia! Icosul al 5-lea Dorind să înţelegi, cum poate să 
rămână cineva credincios lui Hristos în 
vremuri, când dragostea multora s-a răcit, tu 
ai găsit, că numai suferinţa, îndurată cu durere 
în inimă, pentru Hristos, ne duce la mântuire. 6 In America. Şi noi, gemând de atâtea suferinţe, strigăm 
către tine: 

Bucură-te, pastorale, care înveţi cu 
fapta şi cu cuvântul! 

Bucură-te, adevăratule creştin, care ai 
luat crucea şi L-ai urmat pe Hristos ! 

Bucură-te, învăţătorale, care ai învăţat 
de la Sfinţi! 

Bucură-te, modelule de trezvie 
duhovnicească! 

Bucură-te, cel, care ai condamnat 
erorile compromisurilor! 

Bucură-te, omule al înţelegerii, care ai 
dojenit pe fariseii de acum! 

Bucură-te, Sfinte Părinte, Fericite 
Serafime, sfeşnicule strălucitor al lui Hristos, 
care luminezi timpurile cele din urmă! Condacul al 6-lea Neîncrezându-te în propria ta 
înţelepciune, tu ai căutat-o pe cea 
dumnezeiască, adică viaţa mântuitoare, 
învăţată de către Sfinţii Părinţi. Iar acum, ca 
unul, care ai înţelepciunea cea desăvârşită, 
roagă-te Domnului Iisus, pentru noi, cei care 
suntem goi de înţelegere şi care strigăm către 
El: Aliluia! Icosul al 6-lea înţelegând, că tu aparţii unui alt Sion, 
te-ai altoit pe tine în adevărata viţă a 
Ortodoxiei. Şi urmând celor, ce te-au învăţat 
pe tine, harul lui Dumnezeu a venit în viaţa ta. 
Iar noi, deznădăjduiţii, având nevoie de 
această hrană, îti cântăm lucruri ca acestea: Bucură-te, fiule adoptiv al Sfintei 
Rusii! 

Bucură-te, ucenicule al Părinţilor 
Filocaliei! 

Bucură-te, campionule al lumii 
Ortodoxe! 

Bucură-te, următorule al Sinoadelor 
Ecumenice! 

Bucură-te, cinstitorule al Mucenicilor! 

Bucură-te, primule Sfânt născut de 
Noua lume! 

Bucură-te, Sfinte Părinte, Fericite 
Serafime, sfeşnicule strălucitor al lui Hristos, 
care luminezi timpurile cele din urmă! Condacul al 7-lea Iubind Raiul lui Dumnezeu mai mult 
decât lumea aceasta trecătoare, tu ai căutat 
viaţa monahală, pentru a-ţi pregăti sufletul, ca 
să privească la lucrurile cele înalte şi stând la 
picioarele Domnului, tu ai ascultat cuvintele 
Sale, alegându-ţi partea cea mai bună. Iar noi, 
ca unii, care ne grăbim spre multe lucruri, 
zicem împreună cu tine, Domnului: Aliluia! Icosul al 7-lea Având grijă să îţi mântuieşti sufletul 
tău, ca un umil monah, ai slăvit nespus 
bogăţia pătimirilor. Iar noi, fiind jefuiţi de 
vrăjmaşi şi de patimi, cu stăruinţă, cerem 
rugăciunile tale, pentru care îţi zicem aşa: 

Bucură-te, tu, cel ce te-ai îngrijit de 
viaţa monahală pentru omul modern pierdut! 10 Bucură-te, tu, cel ce ne-ai condus spre 
Tebaida Americii! 

Bucură-te, iubitorule al locuitorilor 
deşertului din Egipt! 

Bucură-te, creatorule al Muntelui Athos 
în inima ta! 

Bucură-te, urmaşul Sfântului Ioan 
înaintemergătorul, care strigi lumii din deşert! 

Bucură-te, cinstitorule al Noilor 
Mucenici, înaintemergătorul monahismului 
din vremurile de apoi! 

Bucură-te, Sfinte Părinte, Fericite 
Serafime, sfeşnicule strălucitor al lui Hristos, 
care luminezi timpurile cele din urmă! Condacul al 8-lea înţelegând, că cunoaşterea acestei vieţi 
nu conduce decât la moarte, tu ai primit 
hirotonia întru preot, din mâinile unui 
moştenitor al Tradiţiei de la Optina, de la 
Sfântul Ierarh Nectarie Konţevici. Şi, slujind 
ca preot, după lege, tu pe mulţi i-ai adus la 
dreapta credinţă, prin apa Botezului şi cu 
aceştia, noi Ii cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Căutând să uneşti evlavia adevăratei 
credinţe cu înţelegerea mintii, tu ai scris cărţi 
şi articole fără număr, care să dea Cuvântul 
ortodox acestei lumi decăzute iar, ca preot, tu 
ai hrănit pe credincioşi, cu Prea Sfântul Trup 
şi Sânge al lui Hristos. De aceea, ai hrănit cu 
duhovnicia ta foamea contemporanilor tăi, de- 
o potrivă [o foame] a minţii şi a sufletului. Iar 
noi, dorind să fim acolo unde eşti tu, îţi 
strigăm: 11 Bucură- te, campionule al Ortodoxiei! 

Bucură- te, soldatule [viteaz], care ai 
folosit sabia cu două tăişuri a Cuvântului lui 
Dumnezeu! 

Bucură-te, cel, ce ai demascat minciuna 
evolutionismului! 

Bucură-te, sprijinitorul măreţiei creaţiei 
lui Dumnezeu! 

Bucură-te, neîncrezătorule în raţiunea 
lumească! 

Bucură-te, preaslăvitorule al 

Cuvântului! 

Bucură-te, Sfinte Părinte, Fericite 
Serafime, sfeşnicule strălucitor al lui Hristos, 
care luminezi timpurile cele din urmă! Condacul al 9-lea Cunoscând, că este nevoie, ca sufletul 
să se pregătească pentru moarte, tu ai deprins, 
prin pocăinţă, învăţătura Sfinţilor Părinţi, că 
sufletele se despart de această lume a 
înşelăciunii. Şi căutând iertarea de la Hristos, 
noi lăudăm mila Sa şi-I cântăm: Aliluia! Icosul al 9-lea înţelegând, că omul trebuie să dea 
seamă pentru fiecare gând, faptă şi cuvânt al 
său, tu ai amintit, celor fără de minte de acum, 
că Judecătorul va veni. Iar noi, înfricoşaţi 
fiind din cauza păcatelor noastre, ţie îţi zicem 
aşa: 

Bucură-te, învăţătorul adevărului! 
Bucură-te, întăritorul celor slabi! 
Bucură-te, smeritorul celor mândrii! 
Bucură-te, chemare la pocăinţă! 12 Bucură-te, rugătorule neîncetat către 
Născătoarea de Dumnezeu! 

Bucură-te, cel ce duci rugăciunile 
noastre înaintea Sfintei Treimi! 

Bucură-te, Sfinte Părinte, Fericite 
Serafime, sfeşnicule strălucitor al lui Hristos, 
care luminezi timpurile cele din urmă! Condacul al 10-lea Văzând, că lumea se afundă din ce în ce 
mai mult în nebunie şi necredinţă, tu ai vorbit 
despre apropiata Judecată a lui Dumnezeu 
asupra neamului omenesc rătăcit. Iar noi, 
cutremuraţi fiind de puţinătatea credinţei 
noastre, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea Având dragoste pentru toţi cei, care au 
iubit pe Hristos, tu ai cinstit pe Sfânta Sa 
Maică şi i-ai cerut ajutorul Ei în vreme de 
încercare. Iar noi, minunându-ne de credinţa 
ta şi de îndelunga ta suferinţă, strigăm către 
Maica lui Dumnezeu: 

Bucură-te, Sfântă Fecioară, Cea, Care 
răspunzi repede la rugăciunile noastre! 

Bucură-te, Apărătoarea tuturor celor, 
care sunt în nevoi! 

Bucură-te, nădejdea celor pierduţi! 

Bucură-te, balsamul celor răniţi! 

Bucură-te, Maică a creştinilor! 

Bucură-te, Ajutătoarea Fericitului 
Serafim! 

Bucură-te, Sfinte Părinte, Fericite 
Serafime, sfeşnicule strălucitor al lui Hristos, 
care luminezi timpurile cele din urmă! 13 Condacul al 11-lea Fiind un nou fiu al Sfintei Rusii şi 
văzând, că pământul acesta este jefuit de 
vrăjmaşii fără de Dumnezeu, tu ai încercat să 
tii vie Sfânta Rusie în Noua lume . Iar 
Dumnezeu, răsplătindu-ţi efortul tău, te-a pus 
ca pe o lumină de Paşti, între luminile ce au 
suferit în Sfânta Rusie. Acestea văzând [la 
tine], noi strigăm către împăratul ceresc: 
Aliluia! 

Icosul al 11-lea Având evlavie către cei adânci [cu 
sufletul], pentru poporul ortodox rus, [care a 
rămas credincios] vechii credinţe, tu ai vorbit 
despre renaşterea Sfintei Rusii şi că prin 
aceasta, ea va deveni o lumină strălucitoare în 
întreaga lume. Cu adevărat, tu ai fost printre 
primele roade ale marii prorocii a Sfântului 

Q 

Serafim , referitoare la descoperirea credinţei 
ortodoxe în întreaga lume. Lăudând credinţa 
ta şi înaintea ta vedere, noi grăim către tine: 

Bucură-te, roadă nouă din vechiul 
copac! 

Bucură-te, sămânţă a noii primăveri! 

Bucură-te, prorocule al reînvierii! 

Bucură-te, campionule al Noilor 
Mucenici! 

Bucură-te, soldatule al armatei lui 
Hristos! 

Bucură-te, unealtă a providenţei lui 
Dumnezeu! 

Bucură-te, Sfinte Părinte, Fericite 
Serafime, sfeşnicule strălucitor al lui Hristos, 
care luminezi timpurile cele din urmă! 7 Adică în America, în Noua Lume descoperită de Columb. 

8 Sfântul Serafim din Sarov. 14 Condacul al 12-lea în tot timpul vieţii tale în trup, tu ai 
crescut în cunoaşterea Lui Hristos, Domnul şi 
depărtându-te de înşelăciunea acestei vieţi, 
Domnul a încuviinţat să trăieşti mari suferinţe 
trupeşti, pentru ca să îţi pregătească sufletul 
pentru veşnicie şi acestea au produs multe 
minuni, prin care te-a preaslăvit. Iar acum, 
pentru că tu eşti desăvârşit în împărăţia 
cerească, roagă-te pentru noi, ca împreună cu 
toţi să-I cântăm lui Hristos: Aliluia! Icosul al 12-lea Căile Domnului sunt uitate de către om, 
de acela, care îşi îndreaptă mâinile împotriva 
Creatorului său şi a Bisericii Sale. Şi vedem, 
că tu ne avertizezi pe noi, ca să fim tari în 
încercările care ne stau înainte, spunându-ne: 
„Este mai târziu decât credeţi!". Pentru 
aceasta, caută la rugăciunile noastre, ale celor 
care îţi strigăm: 

Bucură-te, cel, care ne avertizezi 
împotriva stării călduţe [a râvnei noastre] ! 

Bucură-te, cel ce întăreşti pe cei slabi! 

Bucură-te, demascatorul ereziilor 
tulburi! 

Bucură-te, sprijinitorule al credinţei 
ortodoxe! 

Bucură-te, lumină, [care luminezi] în 
întuneric! 

Bucură-te, candela lui Hristos ! 

Bucură-te, Sfinte Părinte, Fericite 
Serafime, sfeşnicule strălucitor al lui Hristos, 
care luminezi timpurile cele din urmă! 15 Condacul al 13-lea O, Sfinte Părinte, Fericite Serafime, cel, 
care la înmormântarea ta, Episcopul Nectarie 
ne-a învăţat pe noi, să căutăm mijlocirile tale 
iar după 40 de zile de la adormirea ta, el ţi-a 
cântat ţie ca unui preaslăvit [al lui 
Dumnezeu], şi te-a numărat pe tine cu Sfinţii 
- lucru, care nu a trecut neobservat - iar după 
1 6 ani ai fost proclamat Fericit, acum ştim, că 
tu cânţi neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! (de 
trei ori). 

După aceea se spune: In timpul vieţii 
tale pământeşti.... (Icosul I) şi : Vasule ales al 
lui Hristos, Fericite Părinte 

Ser afime... (Condacul I). Şi rostim rugăciunea: PURINA SeRMFIM SIs PIsfWINei O, Sfinte Părinte al nostru, Fericite 
Serafime, tu ti-ai trăit viata ta în acord cu 
poruncile lui Hristos, murind sie-ţi, luându-ţi 
crucea şi urmându-I Lui. Acestea făcând, tu ai 
adus multă roadă pentru secerişul lui 
Dumnezeu. 

Te rugăm, de aceea, să te rogi lui 
Dumnezeu pentru noi, pentru noi, fiii tăi 
duhovniceşti, care trăim într-un veac al 
necredinţei şi al luptei cu adevărul absolut. 

Roagă-te pentru noi, ca Hristos, 
Dumnezeul nostru, să ne întărească pe noi şi 
să ne dea înţelepciune şi credinţă, ca să 
răbdăm încercările de tot felul, care ne stau 
înainte. 

Roagă-te pentru familiile noastre şi 
prietenii pe care îi avem, atât pentru cei vii, 
cât şi pentru cei adormiţi. 16 Roagă-te, ca să se deschidă ochii din 
lăuntru ai sufletelor noastre, ca să putem 
vedea Evanghelia dumnezeiască şi adevărată a 
Domnului nostru, a Dumnezeului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, şi să putem 
să tragem pe Sfântul Duh în noi înşine. 

Roagă-te dar, ca noi toţi să putem să ne 
sălăşluim, în acea zi, în lumină, împreună cu 
tine şi cu Sfinţii împărăţiei Cerurilor. 

Roagă-te Maicii Domnului, ca să 
mijlocească la Fiul Său, ca să dobândim milă 
pentru sufletele noastre. 

Pentru că [este plină de] slavă şi 
nesfârşită este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi 
a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin! 17 CUPRINS 

Troparul 2. 

Condacul 3 . 

Acatistul 4-17. 18 Teologie pentru azi Broşura de faţă este proprietatea 

platformei Teologie pentru azi şi este 

o ediţie online gratuită. 

Ea nu poate fi tipărită 

şi comercializată 

fără acordul 

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş. 19 
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş Teologie pentru azi 

Toate drepturile rezervate 20